Προϊόντα / Δίχτυα για Ιχθυοκαλλιέργεια
Απόχες
Για την εξαλίευση των ψαριών και την προώθησή τους στην αγορά, χρειάζονται ειδικά εργαλεία-απόχες, για την επίτευξη του σκοπού αυτού. Η ΔΙΟΠΑΣ ΑΕ κατασκευάζει απόχες διαφόρων ειδών, όπως απόχες γερανού και απόχες χειρός σε διάφορα χρώματα και διαστάσεις.